… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

§25.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej

2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich

7. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, oraz likwidacji Spółdzielni.

9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

10. Uchwalanie zmian Statutu.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie.

12. Wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej

14. Podejmowanie uchwał w sprawie wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i ustalanie zasad gospodarki finansowej tych osiedli.

15. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej

16. uchylanie uchwał organów Spółdzielni niższego rzędu niezgodnych z przepisami prawa i Statutu.

17. Uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach tego organu.

18. Powoływanie i rozwiązywanie komisji opiniodawczo-kontrolnych działających na rzecz Walnego Zgromadzenia

19. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.

§26.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

a. zarząd zwołuje Walne Zgromadzenia także na żądanie:

b. Rady Nadzorczej

2. Przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków Spółdzielni

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółdzielni po konsultacji z Radą Nadzorczą.

Statuty, regulaminy

 

Statut SM "Przyszłość" 

 

             I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

             Dział III: Organy spółdzielni

                          Rozdział 1: Walne zgromadzenie …

 

<- Wstecz                  Dalej ->

<- Wstecz                  Dalej ->